آیا شیطان از طریق نفوذ در زنان و انحراف آنها از نقش های اصلی زندگی شان (که همسرداری و بچه داری است) می خواهد ظهور امام زمان را عقب بیاندازد؟

زنان تو رو خدا بیاید با هم متحد شویم (لباس و پوشش و سن و ملیت فرقی ندارد) و در بیرون کردن دجال آخرالزمان سهیم باشیم.


باید از زنان شروع کرد