زنان در دیدگاه علامه طباطبایی

ان الطریقه المرضیه من حیاه المراه فى حیاه المراه فى الاسلام ان تشتغل بتدبیرامورالمنزل الدخلیه الاولاد و هذاوان کانت سنه مسنوعه غیر مفروضه لکن الترغیب والتحریض الندبى ... کانت تحفظ هذه السنه


روش پسندیده در زندگى زن در اسلام آن است که به اداره امور داخلى و تربیت فرزندان مشغول باشند. این شیوه گر چه واجب نیست اما ترویج و ترغیب استحبابى موجب نگاهداشت این سنت شده است

.

این دیدگاه به اتکاى آیات و روایاتى به این نتیجه و جمع بندى رو آورده است .از آن جمله تکلیف الهى در آیه سوره احزاب[ : و قرن فى بیوتکن] عام گرفته اند و آن را به معناى خانه نشین تفسیر کرده اند و تمامى زنان را (و نه فقط زنان پیامبر) مکلف به آن دستور دانسته اند.

 

"المیزان‌" طبع‌ اوّل‌ ، ج‌ 2 ، ص‌ 351