بسیاری اوقات پیش می آید که می شنویم فلانی شانس شوهر نداشت. زندگی خوبی ندارد. ایراد گرفتن از شوهرش و ....

مطمین باشید همه کسانی که الان از بیرون زندگی خوبی دارند حتما زحمت کشیده اند. ما ریز زندگی آنها را نمی دانیم. هیچ گاه این جمله را فراموش نکنیم که "نابرده رنج گنج میسر نمی شود". بنابراین اگر کسی به جایگاهی رسیده حتما زحمت کشیده است. در زندگی مشترک "از هر دست بدهی از همان دست پس می گیری" هر چقدر که به همسرت بیشتر محبت نشان دهی مطمین باش در ذهنش می ماند و در جایی به تو بر خواهد گرداند.


پس روزی که ازدواج صورت می گیرد و خطبه عقد خوانده می شود نقطه شروع است. شروع تلاش برای زندگی مشترک. شروعی برای تلاش و ساختن ساختمان زندگی. پس از ازدواج اولویت اول در زندگی باید تقویت پایه های خانواده باشد. (تمام کارهایی که در این راه می توانی انجام دهی را لیست کن و به آنها اولویت بده) با صبر و حوصله خشت روی خشت بگذار.


بدان که مرد ستون خانواده است. پس با تقویت ستون خانواده ات این خانه را محکم تر کن و امنیت و سرپناه خودت را داخل این خانه جستجو کن.

توجه داشته باش بسیاری از کسانی که طلاق گرفته اند از روز اول در خانه ای با تجهیزات کامل آمده اند و به اصطلاح سر سفره آماده نشسته اند. آنها برای زندگی شان تلاش نکرده اند.


تا می ت.انی گذشت کن. خانواده همسر بسیار مهم است. بدون اینکه آنها را تحلیل کنی که آیا آدم های خوب یا بدی هستند و چه رفتاری با تو دارند یا در گذشته چه کارهایی کرده اند به آنها محبت کن. بگذار این رابطه یک طرفه باشد. اگر کاری از دستت برآمد برایشان انجام بده. اگر به تو بدی کردند با خوبی پاسخ بده. این کار به تو انرژی مثبت می دهد. انتظار پاسخ نداشته باش. این کار را فقط به نیت تقویت پایه های زندگی مشترکت انجام بده و نه به هیچ قصد دیگری. هیچ گاه دیر نیست. از امروز شروع کن.... صبح که از خواب بیدار می شوی فکر کمک کردن و محبت کردن به همسرت باش.


مردها خیلی اوقات عصبانی می شوند ولی چیزی در دلشان نیست. مطمین باش خیلی از عصبانیت ها بخاطر فشار های بیرون از خانه است. ما هم اگر جای مردها بیرون از خانه برای کسب روزی حلال می جنگیدیم شاید بیشتر از آنها از کوره در می رفتیم.